Privacy Policy

Updated September 17, 2022

Dane Administratora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest nQuantum Michał Ziębicki z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Domaniewska 37 lok. 2 . 43, 02-672 Warszawa NIP: 6131591766, REGON: 525845426 (dalej zwany: ,,Administrator”), tel.: +48 668 692 053 , e-mail: [email protected].

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.

Przetwarzanie danych

Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:

• imię i nazwisko • adres korespondencyjny • numer telefonu • adres poczty elektronicznej • nazwa firmy – (jeśli dotyczy) • numer NIP – (jeśli dotyczy) • adres prowadzenia działalności gospodarczej – (jeśli dotyczy)

Dane osobowe zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, podczas spotkań i będą przetwarzane w celu:

• realizacji usług, w tym dla wykonania zawartej umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO, • bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym obsługi zgłoszeń - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, • bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia - art. 6 ust. 1 lit. b RODO, • marketingu bezpośredniego i promocji produktów i usług własnych - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, • udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO, • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych - art. 6 ust. 1 lit. c RODO, • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym - art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.

Kategorie odbiorców danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych są:

• osoby upoważnione przez Administratora oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora, • podmioty, których przetwarzania danych jest niezbędne do wykonania zawartej umowy, lub jej zawarcia, • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów, • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa odpowiadające danemu ryzyku przetwarzanie danych osobowych. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.

Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz umowy i nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.

Uprawnienia w związku z przetwarzaniem danych


W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

• dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO), • sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO), • usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO), • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), • przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO), • sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO), • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).

Udostępnione nam dane są przez nas przechowywane i przetwarzane zgodnie z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa. Wszyscy nasi pracownicy zobowiązani są do przestrzegania naszych Polityk i procedur związanych z poufnością, bezpieczeństwem i prywatnością.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tej Polityki prywatności lub Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować pisząc na adres: [email protected].